Вторинна мовна особистість (особистість, долучена до культури іншого народу, мову якого вона вивчає)

У сучасній теорії та методиці навчання нерідної мови розвивається новий напрям – формування „вторинної мовної особистості”.
Вторинна мовна особистість – це мовна особистість, формування якої відбувається в процесі навчання другої мови. Трактування вторинної мовної особистості базується на залученні через нерідну мову не тільки до вторинної мовної системи інофонної лінгвокультури, але й до концептуальної картини, у межах якої відбувається становлення національного характеру й менталітету носія мови. Таким чином, вторинна мовна особистість – це сукупність рис людини, яка передбачає оволодіння вербально-семантичним кодом мови, що вивчається, тобто „мовною картиною світу” носіїв цієї мови, а також концептуальною картиною світу, що дає можливість людині зрозуміти нову для неї соціальну дійсність.
Розвиток в учнів національних спільнот властивості „вторинної мовної особистості” дає їм можливість бути учасниками міжетнічної комунікації в багатоетнічному суспільстві. Реалізувати цю мету – означає не тільки розвивати в учнів уміння користуватися відповідною опорною мовною технікою, але й збагачувати позамовною інформацією, необхідною для адекватного спілкування і взаєморозуміння на міжкультурному рівні.
Процес становлення вторинної мовної особистості пов’язаний не тільки з оволодінням учнями вербальним кодом іншої мови та умінням її застосовувати практично під час спілкування, а й із формуванням у їхній свідомості „картини світу”, властивої носіям цієї мови як представникові певного соціуму, то навчання нерідної мови має бути спрямовано на залучення учнів до концептуальної системи чужого лінгвосоціума” (Н.Гальскова).
Читайте також:
В.Буренко, В.Редько. Стратегічні напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти
В.Буренко. Навчання аудіювання
В.Буренко. Навчання ознайомлювального читання
В.Буренко. Особливості навчання усного мовлення
В.Буренко. Навчання письма: методичні поради
В.Буренко. Навчання граматики учнів молодшого шкільного віку
Л.Жарікова. Умовно-комунікативні та комунікативні вправи як засіб формування навичок говоріння
С.Сафарян. Шляхи розвитку педагогічної техніки вчителя іноземної мови
В.Дороз. Вторинна мовна особистість – реалія сьогодення